ЗА НАС

Почетокот на работата на фирмата СИБИЛА д.о.о датира од 1992 год, кога на почетокот, го издававме Телстар, ревија за сателитска и кабелска ТВ. Покрај вестите и стручните текстови, како први започнавме со објавување на месечни програмски шеми за различни ТВ програми, кои тогаш беа присутни во словенечкиот кабелски простор.
Веќе следната година започнавме со застапство на CNN и други два пакета (CartunNetwork и TNT) за дистрибуција во кабелските системи. Бројот на програмите кои ги застапуваме, мошне брзо, продолжи да се зголемува. Ги добивме застапствата за програмите: EUROSPORT, EURONEWS, TV5, DISCOVERY и други.

Недолго по тоа нашите активности ги проширивме во соседна Хрватска и просторите на поранешната заедничка држава. Така сега сме присутни на целото подрачје од поранешна Југославија а истовремено се шириме и во некои други држави од ЈИ Европа (Албанија, Бугарија).

На сопствениците на програмите, кои ги застапуваме, им нудиме:

  • Помош при планирањето за стратегиски настап на различни пазари,
  • Целосна промоциска подршка и продажба на програми
  • Совети при активности потребни за дистрибуција на каналите
  • Соработка при нагодбите и преговорите со оператери
  • Помош при финансиски операции
  • Широка пдршка во маркетиншки и PR активности
  • И пред се, добро познавање на пазарите како и добри контакти со оператерите, представниците на државни органи и медиуми.

Со доброто познавање на пазарите и исклучително богатото искуство, како и добрите контакти, кои ги изградивме сите овие години,можеме успешно да соработуваме со различни ТВ куќи и ефикасно да помогнеме при дистрибуцијата на програмите на различни пазари. Наша цел е да обезбедиме што поголема присутност на телевизиските канали, кои ги застапуваме-во кабелските, сателитски, I PTV и мобилни тв системи.