STINGRAY CMUSIC

Stingray CMusic е единствена програма која класичната музика ја прикажува на популарен начин. Ги прикажува најголемите икони на класичната музика и ексклузивно пренесува најнови видео спотови на ѕвездите на класичната-поп музика.

Stingray CMusic е прва и единствена сателитска и IPTV програма во светот, посветена на класичната, филмска и “chllout” музика. Со оригиналниот пристап на програмата Stingray CMusic се бришат традиционалните предрасуди и разлики кон класичната музика. Програмата ги супституира традиционалните долги класични форми на концерти и опери, со интуитивни видео снимки! Тие се итегрирани со итервју-а, инсерти од представи, филмски делови и амбиентална музика. Програмата е привлечна за широг круг на предплатници иницирајќи го интересот на луѓето кон овој музички жанр.

Stingray CMusic, не емитува никакви реклами, туку најдобрата светска музика ја емитува 24 часа на ден. Заради својот широк репертоар Stingray CMusic најчесто е дел во основниот програмски пакет, или негово дополнување.

Можно е програмата да се емитува самостојно, како дел на музички или како филмски пакет.